Oyonix
Image default
Health

WMCZ 2018 de verschillen tussen de oude en nieuwe wet

De originele Wmcz dateert uit 1996 en was dringend toe aan een update. Na jaren werk, onderzoek en zelfs een internetconsultatie werd op 21 december 2017 een voorstel voor de Wmcz 2018 ingediend bij de Tweede Kamer. Het beoogde doel? Het versterken van de positie van de cliëntenraden met extra bevoegdheden en meer ondersteuning. Het spreekt dan ook voor zich dat er verandering op til is. Wat zijn de grote verschillen tussen de oude en de nieuwe wet?

Gelaagdheid in de medezeggenschap

Een zorginstelling waar 100 cliënten verblijven is niet te vergelijken met een kleine zorgaanbieder die er nauwelijks een handvol heeft. Waar in de oude Wmcz daar weinig rekening mee werd gehouden is dat dankzij de gelaagdheid in de medezeggenschap in het nieuwe voorstel anders. Concreet is iedere instelling die in de regel aan meer dan tien personen zorg verleent verplicht een cliëntenraad in te stellen. De kleine zorgaanbieders met tien of minder personen hebben dan weer de mogelijkheid om vrijwillig een cliëntenraad in te stellen. Nog opvallend is dat elke instelling waar cliënten in de regel langer dan een half jaar verblijven hen de mogelijkheid moet geven inspraak te hebben op alles met een directe invloed op hun dagelijkse leven.

Meer duidelijkheid

Een groot verschil tussen de Wmcz 2018 en de oude wet heeft alles te maken met duidelijkheid. Het aantal onderwerpen waarover in de medezeggenschapsregeling regels moeten worden opgesteld is toegenomen. Zo moeten er regels worden opgesteld over de manier waarop de cliëntenraad betrokken wordt bij de voorbereiding van bepaalde besluiten over de verdeling van taken en bevoegdheden van de cliëntenraad als er meerdere cliëntenraden zijn en meer.

Betere ondersteuning

In de nieuwe Wmcz is veel ruimte voor een betere ondersteuning van de cliëntenraden. Zo moet elke zorginstelling de cliëntenraad voldoende financiële middelen en noodzakelijke voorzieningen ter beschikking stellen als nodig zijn om hun taak uit te kunnen voeren. Zo is het verzwaard adviesrecht vervangen door instemmingsrecht, verkrijgen cliëntenraden het recht van enquête en zijn de voorwaarden om tijdig advies of instemming te vragen aangescherpt.